VỆ SINH XE BẰNG HƠI NƯỚC NÓNG BÃO HÒA

XÁC NHẬN DỊCH VỤ, XE CẦN VỆ SINH

KHẢO SÁT XE, THẨM ĐỊNH HIỆN TRẠNG​

GHI NHẬN TÌNH TRẠNG XE, LƯU DỮ LIỆU

THU DỌN ĐỒ ĐẠC CỦA KHÁCH, NIÊM PHONG

​HÚT BỤI LỚN