PowerSteam model.png

Tại thị trường Việt Nam, PowerSteam cung cấp:

-Dịch Vụ Vệ Sinh Xe Di Động

-Dịch Vụ Vệ Sinh Xe Tại Điểm 

-Hợp Tác Mở Điểm PowerSteam

-Tự Doanh PowerSteam.