THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG

Thỏa Thuận Người Dùng cùng Chính Sách Bảo Mật sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bên Cung Cấp Dịch Vụ và Người Dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ. Thỏa Thuận Người Dùng được niêm yết công khai và hiển thị rõ ràng trên Website, Ứng Dụng và các kênh thông tin của Bên Cung Cấp Dịch Vụ cho Người Dùng trước thời điểm sử dụng Dịch Vụ.

Thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng đồng ý rằng mình đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận chịu ràng buộc bởi toàn bộ nội dung Thỏa Thuận Người Dùng này. Trong trường hợp Người Dùng không đồng ý bất kỳ nội dung nào, Người Dùng vui lòng không sử dụng Dịch Vụ.

PowerSteam có toàn quyền quyết định trong việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung Thỏa Thuận Người Dùng này. Trong trường hợp đó, PowerSteam sẽ tiến hành thông báo và cập nhật trên Website, Ứng Dụng hoặc bất kỳ kênh thông tin nào khác quyết định của PowerSteam, nhằm đảm bảo người dùng được biết và cập nhật kịp thời về các nội dung mới của Thỏa Thuận Người Dùng.

1.    ĐỊNH NGHĨA

1.1.    Bên Cung Cấp Dịch Vụ, tùy từng trường hợp, được hiểu là PowerSteam hoặc Đơn Vị Đối Tác.

1.2.    Chính Sách PowerSteam là toàn bộ các văn bản, tài liệu, chính sách, quy định của PowerSteam điều chỉnh hoặc có liên quan đến hoạt động cung cấp và khai thác Ứng Dụng và Dịch Vụ giữa PowerSteam và Người Dùng, bao gồm:

a.    Thỏa Thuận Người Dùng;

b.    Chính Sách Bảo Mật;

c.    Các quy định hoặc chính sách khác được bổ sung bởi PowerSteam tùy từng thời điểm.

1.3.    Dịch Vụ là các dịch vụ vệ sinh xe diệt khuẩn bằng hơi nước nóng bão hòa, mang Thương Hiệu PowerSteam, do Bên Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện, bao gồm các dịch vụ sau:

a.    Dịch vụ vệ sinh xe ô tô;

b.    Dịch vụ vệ sinh xe máy;

c.    Dịch vụ vệ sinh mũ bảo hiểm;

d.    Dịch vụ vệ sinh xe nôi; và

e.    Các dịch vụ khác được bổ sung tùy từng thời điểm.

1.4.    Dữ Liệu Cá Nhân là những thông tin, dữ liệu giúp xác định hoặc nhận dạng Người Dùng, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin, dữ liệu về tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, số giấy tờ chứng thực cá nhân, email, số điện thoại, loại xe, số xe và các thông tin, dữ liệu khác mang tính chất xác định hoặc nhận dạng Người Dùng.

1.5.    Đơn Vị Đối Tác là một bên thứ ba độc lập, có mối quan hệ hợp tác với PowerSteam và được PowerSteam cấp phép để thực hiện Dịch Vụ.

1.6.    Luật Áp Dụng là toàn bộ hệ thống pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, bao gồm luật, bộ luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định, thông tư, quy chế, quy định, chỉ thị, lệnh của tòa án, các chấp thuận hay bất kỳ văn bản nào được ban hành theo quy định của pháp luật Việt Nam có giá trị ràng buộc với người hay chủ thể có liên quan và được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm.

1.7.    Người Dùng là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng Dịch Vụ của Bên Cung Cấp Dịch Vụ.

1.8.    Phí Dịch Vụ được định nghĩa tại ĐIỀU 2.2.

1.9.    PowerSteam, tùy từng trường hợp được hiểu là Công ty cổ phần PowerSteam Việt Nam; hoặc, bất kỳ công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nào của PowerSteam hoặc bất kỳ người đại diện/nhân viên nào đại diện hợp pháp của PowerSteam trong các giao dịch, thỏa thuận.

1.10.    Thương Hiệu PowerSteam được định nghĩa theo ĐIỀU 7.1.

1.11.    Thỏa Thuận Người Dùng là bộ Thỏa Thuận Người Dùng này.

1.12.    Ứng Dụng được định nghĩa theo ĐIỀU 5.

1.13.    Website là website thuộc quyền quản lý và điều hành của PowerSteam, có địa chỉ truy cập tại https://www.powersteam.vn/.

 

2.    PHÍ DỊCH VỤ

2.1.    Người Dùng khi sử dụng Dịch Vụ phải thanh toán cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ khoản phí sử dụng dịch vụ tương ứng (“Phí Dịch Vụ”).

2.2.    Phí Dịch Vụ là khoản phí không hoàn lại và được niêm yết, công bố công khai trên Website, Ứng Dụng, hoặc, bằng một cách thức thương mại hợp lý, thông báo cho Người Dùng trước khi thực hiện Dịch Vụ. Phí Dịch Vụ có thể bao gồm:

a.    Khoản phí áp dụng cho việc cung cấp Dịch Vụ;

b.    Phí di chuyển đến địa điểm cung cấp Dịch Vụ theo yêu cầu của Người Dùng;

c.    Mọi khoản thuế áp dụng theo quy định của Luật Áp Dụng.

2.3.    Người Dùng có thể lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp Bên Cung Cấp Dịch Vụ, hoặc bằng phương thức không dùng tiền mặt, thông qua ngân hàng hoặc bên cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.

Trường hợp lựa chọn thanh toán qua phương thức không dùng tiền mặt, Người Dùng đồng ý sẽ chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc thanh toán này. Đồng thời, tự giải quyết các tranh chấp phát sinh với ngân hàng hoặc bên cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.

3.    QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ

3.1.    Quyền của Bên Cung Cấp Dịch Vụ

a.    Được Người Dùng thanh toán đầy đủ Phí Dịch Vụ;

b.    Phản ánh hoặc tố cáo, khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, những hành vi vi phạm Chính Sách PowerSteam hoặc Luật Áp Dụng của Người Dùng;

c.    Chấp thuận hoặc đơn phương từ chối cung cấp Dịch Vụ nếu có cơ sở hợp lý để nghi ngờ hành vi vi phạm Chính Sách PowerSteam hoặc Luật Áp Dụng của Người Dùng.

3.2.    Nghĩa vụ của Bên Cung Cấp Dịch Vụ

a.    Cung cấp đầy đủ các thông tin về Dịch Vụ theo quy định của Luật Áp Dụng;

b.    Không được quyền yêu cầu thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào nằm ngoài Phí Dịch Vụ;

c.    Không sử dụng thông tin của Người Dùng cho những mục đích trái pháp luật, xâm phạm, đe dọa, gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bất kỳ bên nào.

d.    Bên Cung Cấp Dịch Vụ cam kết luôn nỗ lực đảm bảo và duy trì chất lượng Ứng Dụng cung cấp Người Dùng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Người Dùng đồng ý giải trừ cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ mọi trách nhiệm liên quan đến kết quả cung cấp Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp:

i.    Không thể cung cấp Dịch Vụ do lỗi kết nối internet hoặc do không có sẵn Bên Cung Cấp Dịch Vụ trong khu vực và thời điểm Người Dùng yêu cầu cung cấp Dịch Vụ;

ii.    Kết quả cung cấp Dịch Vụ không mong muốn xuất phát từ việc thiết bị của Người Dùng không tương thích với Ứng Dụng, hoặc phiên bản Ứng Dụng trên thiết bị của Người Dùng là phiên bản cũ, không được hỗ trợ hoặc đang tạm ngừng hỗ trợ;

iii.    Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng theo quy định của Luật Áp Dụng, ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp Dịch Vụ cho Người Dùng.

e.    Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể và trong phạm vi tối đa Luật Áp Dụng cho phép, Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ chịu trách nhiệm một phần hoặc toàn bộ với những thiệt hại, tổn thất thực tế phát sinh trực tiếp trong quá trình Người Dùng sử dụng Ứng Dụng và/ hoặc Dịch Vụ, nhưng không bao gồm những trường hợp sau đây:

i.    Thiệt hại, tổn thất mà Người Dùng phải gánh chịu là kết quả của việc Người Dùng vi phạm các quy định của Chính Sách PowerSteam;

ii.    Thiệt hại, tổn thất phát sinh do lỗi của Người Dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba gây ra;

iii.    Bất kỳ việc chậm trễ, hạn chế hoặc thất bại trong việc cung cấp Dịch Vụ thông qua Ứng Dụng xuất phát do lỗi internet, hoặc lỗi thiết bị của Người Dùng;

iv.    Trừ khi được quy định rõ trong Luật Áp Dụng, hoặc giữa Người Dùng và Bên Cung Cấp Dịch Vụ có thỏa thuận khác, trong mọi trường hợp, phạm vi trách nhiệm tối đa của Bên Cung Cấp Dịch Vụ đối với Người Dùng sẽ không vượt quá Phí Dịch Vụ mà Người Dùng đã/sẽ phải thanh toán cho các Dịch Vụ yêu cầu.

 

4.    QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG

4.1.    Quyền của Người Dùng

a.    Được bảo đảm về chất lượng Dịch Vụ theo quy định của PowerSteam;

b.    Được phản hồi với Bên Cung Cấp Dịch Vụ về các vấn đề liên quan đến Dịch Vụ;

c.    Được quyền khiếu nại, tố cáo nếu Bên Cung Cấp Dịch Vụ có hành vi vi phạm Chính Sách PowerSteam hoặc Luật Áp Dụng;

d.    Tùy từng trường hợp, được yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên Cung Cấp Dịch Vụ có lỗi và gây ra thiệt hại trong quá trình cung cấp Dịch Vụ.

4.2.    Nghĩa vụ của Người Dùng

a.    Bảo đảm có đầy đủ năng lực pháp lý theo quy định của Luật Áp Dụng để yêu cầu Dịch Vụ;

b.    Cung cấp các thông tin cần thiết, bao gồm các thông tin về họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên lạc, thông tin về phương tiện cần vệ sinh hoặc các thông tin khác Bên Cung Cấp Dịch Vụ có thể yêu cầu một cách hợp lý để cung cấp Dịch Vụ;

c.    Thanh toán đầy đủ Phí Dịch Vụ cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ;

d.    Không sử dụng thông tin, Ứng Dụng, Dịch Vụ của Bên Cung Cấp Dịch Vụ cho những mục đích trái pháp luật, xâm phạm, đe dọa, gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bất kỳ bên nào;

e.    Chịu hoàn toàn trách nhiệm với mọi tổn thất hoặc thiệt hại gây ra do kết quả của việc không tuân thủ Chính Sách PowerSteam hoặc Luật Áp Dụng mà không phải do lỗi của Bên Cung Cấp Dịch Vụ;

f.    Hỗ trợ PowerSteam trong bất kỳ cuộc điều tra nội bộ hoặc bên ngoài nào mà PowerSteam có thể yêu cầu để tuân thủ Luật Áp Dụng và Chính Sách PowerSteam.

 

5.    ỨNG DỤNG

Ứng Dụng là các phần mềm, ứng dụng mang Thương Hiệu PowerSteam trên bất kỳ nền tảng nào, được quản lý và vận hành bởi PowerSteam, giúp Người Dùng có nhu cầu sử dụng Dịch Vụ kết nối và đặt lịch hẹn với Bên Cung Cấp Dịch Vụ.

5.1.    Đăng ký, sử dụng và quản lý tài khoản Ứng Dụng

a.    Trên cơ sở yêu cầu đăng ký tài khoản từ Người Dùng, PowerSteam sẽ cung cấp một tài khoản để Người Dùng truy cập và sử dụng Ứng Dụng.

b.    Mỗi Người Dùng chỉ được sở hữu và sử dụng một tài khoản duy nhất. Thông qua tài khoản Ứng Dụng được cấp, Người Dùng có thể đặt lịch hẹn và yêu cầu cung cấp Dịch Vụ.

c.    Người Dùng có trách nhiệm tự quản lý và bảo mật đối với tài khoản của mình. Tuyệt đối không chia sẻ, cho phép người khác sử dụng, hoặc chuyển giao, chuyển nhượng, mua bán tài khoản Ứng Dụng đã được cấp. Trong trường hợp Người Dùng mất quyền kiểm soát đối với tài khoản của mình hoặc nghi ngờ tài khoản của mình bị sử dụng bất hợp pháp, để bảo vệ lợi ích của mình, Người Dùng cần thông báo ngay lập tức đến bộ phận hỗ trợ của PowerSteam.

d.    Trừ khi Người Dùng đã thực hiện thông báo cho PowerSteam biết về việc mất quyền truy cập trước thời điểm yêu cầu cung cấp Dịch Vụ được xác lập, PowerSteam sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của Người Dùng trong trường hợp Người Dùng chia sẻ hoặc cho người khác sử dụng tài khoản, hoặc không thực hiện bảo mật tài khoản theo khuyến cáo của PowerSteam, dẫn đễn việc mất quyền truy cập và phát sinh các yêu cầu cung cấp Dịch Vụ giả mạo hoặc trái phép.

5.2.    Chấm dứt sử dụng tài khoản Ứng Dụng

a.    PowerSteam không yêu cầu hoặc bắt buộc Người Dùng phải duy trì và/hoặc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng. Việc chấm dứt sử dụng Ứng Dụng hoàn toàn phụ thuộc vào trên nhu cầu và quyết định của Người Dùng.

b.    Trường hợp Người Dùng không có nhu cầu tiếp tục sử dụng Ứng Dụng, Người Dùng có thể yêu cầu PowerSteam hủy bỏ tài khoản đó và gỡ Ứng Dụng vĩnh viễn khỏi thiết bị của Người Dùng. Trong một khoản thời gian hợp lý, PowerSteam sẽ tiến hành xem xét và hủy bỏ tài khoản của Người Dùng.

c.         Người Dùng đồng ý rằng, trong một số trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn như: (i) Người Dùng vi phạm Chính Sách PowerSteam; (ii) Người Dùng đang trong một cuộc điều tra; hoặc (iii) Thỏa Thuận Người Dùng này bị chấm dứt bởi bất kỳ lý do, PowerSteam có quyền, tùy theo quyết định của mình thực hiện một số các biện pháp sau đây:

i.    Hạn chế hoặc tạm đình chỉ quyền sử dụng tài khoản của Người Dùng;

ii.    Chấm dứt ngay lập tức tài khoản của Người Dùng;

iii.    Yêu cầu Người Dùng thi hành các chế tài và biện pháp khắc phục khác theo quy định của Thỏa Thuận Người Dùng này hoặc trong phạm vi cho phép của Luật Áp Dụng.

 

6.    THU THẬP DỮ LIỆU VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

6.1.    Thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng đồng ý cho phép Bên Cung Cấp Dịch Vụ quyền tiếp cận, thu thập và chia sẻ một số Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng.

6.2.    Hoạt động thu thập, xử lý và bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng được thực hiện theo quy định về Chính Sách Bảo Mật của PowerSteam, được niêm yết công khai tại địa chỉ https://powersteam.vn

 

7.    QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

7.1.    Người Dùng đồng ý và thừa nhận rằng PowerSteam là chủ sở hữu hợp pháp đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ thuộc Thương Hiệu PowerSteam, bao gồm nhưng không giới hạn các thiết kế, hình ảnh, logo, bảng hiệu, ứng dụng, phần mềm, chương trình máy tính, phương pháp kinh doanh, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, phương thức vận hành máy móc, thiết bị, bí mật kinh doanh, công nghệ, chương trình đào tạo, nhãn hiệu, tên thương mại, bằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và các tài liệu hoặc tài sản sở hữu trí tuệ khác, thuộc quyền sử dụng và/ hoặc sở hữu hợp pháp của PowerSteam, đã hoặc chưa đăng ký, được bảo hộ theo quy định của Luật Áp Dụng (“Thương Hiệu PowerSteam”).

7.2.    Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, gỡ bỏ hoặc sử dụng trái phép bất kỳ yếu thuộc Thương Hiệu PowerSteam của Người Dùng, dù dưới bất kỳ hình thức và trong phạm vi nào, khi chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của PowerSteam đều cấu thành hành vi xâm phạm đến các quyền sở hữu trí tuệ của PowerSteam.

7.3.    Thỏa Thuận Người Dùng này không cấu thành bất cứ thỏa thuận, hợp đồng, cam kết hoặc tuyên bố nào của PowerSteam liên quan đến việc cấp quyền, cấp phép, chuyển giao, chuyển nhượng cho Người Dùng, bất kỳ yếu tố nào thuộc Thương Hiệu PowerSteam.

 

8.    GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ TRANH CHẤP

8.1.    Trong trường hợp Người Dùng có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Dịch Vụ, Người Dùng có thể phản ánh đến:

a.    Bên Cung Cấp Dịch Vụ trực tiếp. Trong trường hợp này, Bên Cung Cấp Dịch Vụ trực tiếp có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại theo cam kết dịch vụ của mình; hoặc

b.    Thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng của PowerSteam
qua hotline: 1900 57 1213 hoặc email: info@powersteam.vn.

i.    Sau khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, PowerSteam sẽ thông báo cho các bên có liên quan và phối hợp để điều tra, làm rõ các thông tin khiếu nại.

ii.    Khiếu nại sẽ được giải quyết trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại của Người Dùng.

8.2.    Trừ trường hợp được quy định rõ trong Luật Áp Dụng, bất kỳ khiếu nại nào của Người Dùng liên quan đến Dịch Vụ phải được thực hiện trong vòng một (01) tháng kể từ thời điểm sử dụng Dịch Vụ. Nếu không được thông báo trong thời hạn này, Người Dùng sẽ mất bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào mà Người Dùng được cho phép áp dụng có đối với khiếu nại đó.

8.3.    Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến việc cung cấp và sử dụng Dịch Vụ sẽ được PowerSteam, Đơn Vị Đối Tác và Người Dùng giải quyết thông qua phương án thương lượng và hòa giải trên tinh thần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Trường hợp không thể giải quyết tranh chấp thông qua con đường hòa giải, thương lượng, các bên tranh chấp thống nhất sẽ đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.